วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ Social studies camp ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายนศล ตุลยกุล ผู้อำนวยโรงเรียนพระแสงวิทยา ได้มอบหมายให้ นายนพพร คงทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานเปิดงาน

โดยมีวิทยากรบรรยาย 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายธนพล งอกโพธิ์ 2. นายชลนที เสือด้วง  3. นายฐิติกร ชัยยัง   ณ หอประชุมตาปี – อิปั่น 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม