Skip to content

ข่าวกิจกรรม

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 พระครูปลัดธรรมรัตน์ อนิวต

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวย

© 2021 Copyright: Phrasaengvittaya School, All right reserved