ข้อมูลพื้นฐาน 

• โครงสร้างหน่วยงาน
• ข้อมูลผู้บริหาร
• อำนาจหน้าที่
•  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
•  ข้อมูลการติดต่อ
•  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•  ข่าวประชาสัมพันธ์
• Q&A
•  Social Network

การบริหารงาน

•  แผนดำเนินการประจำปี
•  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
•  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
•  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
•  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
•  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
•  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
•  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

•  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
•  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
•  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
•  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

•  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
•  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

•  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
•  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
•  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
•  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
•  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
•  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
•  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
•  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
•  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน