นางกัณฑิตา ไชยสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางยุพาวรรณ์ ขุนไกร
นางสาวกชมนวรรณ พัวพันธ์
นางสาวกัญญาภัค เพชรสวาท
นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง
นางสาวกมลวรรณ ไข่มุกข์
นางสาวพวงผกา เกตุวิชิต
นายมหินทร สุวรรณระ