นางกัณฑิตา ไชยสิทธิ์
นางจรรยา งามประดิษฐ
นางยุพาวรรณ์ ขุนไกร
นางสาวกชมนวรรณ พัวพันธ์
นางสาวกัญญาภัค เพชรสวาท
นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง
นางสาวกมลวรรณ ไข่มุกข์