ประกาศจัดห้อง ม.1 ปี 63 ประกาศจัดห้อง ม.4 ปี 63Continue Reading

คนเก่งแห่งช่อปาริชาต โรงเรียนพระแสงวิทยา ขอแสดงควาContinue Reading

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. ขอเชิญคุContinue Reading

โรงเรียนพระแสงวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมContinue Reading