ป้อมยามประตูทางเข้าโรงเรียน


 

โดมลูกท่านหญิง


 

อาคารสินปุน(อาคารเรียน 1)


 

อาคารไทรขึง(อาคารเรียน 2)


 

อาคารไทรโสภา(อาคารเรียน 3)


 

อาคารสินเจริญ(อาคารเรียน 4)