จัดการศึกษามุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาตนอย่างมีคุณธรรม ตามวิถีไทย

 

 

ประพฤติดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นอาชีพ

 

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
4. ส่งเสริมศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ
5. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน