วันที่ 16 มกราคม 2567 ด้วยคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ได้ กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครู กับประชาชน ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังให้ยึดถือ ปฏิบัติ สำหรับหน่วยอำเภอพระแสง ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ในวันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลย่านดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม