วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจำปี 2567 เป็นกิจกรรมที่พัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ปีที่ 14 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิมยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา