นางสาวสมศรี สนุกแสน
นางสาวมยุรี เชยจันทร์
นางสาวเนตรฤทัย นนทบุตร
นายสมพร โบบทอง