นายนิยม เสรีเวสารัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นางพัชรี ทองดี

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายประสาน ละหารเพชร

ช่างสี

นางดวงฤดี คำแก้ว

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวศิริรัตน์ เข็มขาว

ธุรการโรงเรียน

นางสาวสมศรี สนุกแสน

เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักเรียน

นางสาวจริยา เกาซ้วน

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวมยุรี เชยจันทร์

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นายถกรกันต์ เภกกิ้ม

เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา

นางสาวเนตรฤทัย นนทบุตร

เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวปทินญา ชูสุข

เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้า

นางสาววาสนา น้อยชาตรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวธนัฏฐา ครุฑมาก

เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้า

นางจุรี บุญจันทร์

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์เล็ก

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางสาวสุจินต์ บัวดำ

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นายมโนทย์ นุภักดิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายถวิล ชาญอินทร์

พนักงานบริการ

นายวาทีศักดิ์ รอดสุวรรณ

คนสวน

นายวิรัตน์ แก้วสุวรรณ

พนักงานบริการรักษาความปลอดภัย

นายทวี สุขเมฆ

พนักงานบริการรักษาความปลอดภัย

นายปรีชา ทองหวาน

พนักงานบริการรักษาความปลอดภัย