โรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ 461 หมู่ที่ 1
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077 – 369121 โทรสาร 077 – 369088
website https://psv.ac.th มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้

พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ศาลาการ
เปรียญของวัดย่านดินแดง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 500,000 บาท สร้างอาคารเรียน
216 จำนวน 4 ห้องเรียน ในบริเวณที่ดินปัจจุบัน
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา
รวมกับโรงเรียนพระแสงวิทยา ตามโครงการยุบรวมและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล
พ.ศ.2524 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ. 2529 โรงพยาบาลพระแสงขอแลกที่ดินเดิมของโรงเรียนพระแสงวิทยาเพื่อขยายโรงพยาบาล
โดยสภาตำบลสินปุน ได้อนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 30 ไร่ ให้กับโรงเรียนเพื่อทำเป็นแปลงเกษตร
ปัจจุบัน โรงเรียนพระแสงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในพื้นที่จำนวน 50 ไร่ และมีเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียนครอบคลุม 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลอิปัน, ตำบลไทรขึง, ตำบลสาคู, ตำบลสินเจริญ,
ตำบลสินปุน และตำบลไทรโสภา