นางสาวศิริพร เมืองราช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสมใจ ธรรมสุวรรณ์
นางสาววันวิสาข์ ไทยเกิด
นางสาวสมฤทัย บุญศรีนุ้ย