ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายนภศูล ตุลยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0803852531noppasoon.toon@psv.ac.th
นางเบญญาภา ชัยยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
087-2655774benyapa.chai@psv.ac.th
นางสาวจารุณี บัวแย้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9565085jarunee.bua@psv.ac.th
นางสาวนฤมล คงทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
080-3279666narumon.kho@psv.ac.th
นายนพพร คงทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
098-7165753nopporn.kho@psv.ac.th
นางสาวนุจรีย์ มงกุฏแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
086-2716759nutcharee.mong@psv.ac.th
นางนัยนา สัตถาพร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7882689naiyana.sas@psv.ac.th
นายชูชีพ แก้วสี
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
086-9486565chucheep.kaw@psv.ac.th
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์ธิรา ดวงจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
089-8665088chanthira.dou@psv.ac.th