วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสาวจารุณี บัวแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับคุณสุภารัตน์ หนูทองแก้ว คุณครูวรกิจ พงษ์พะกิจ คุณครูเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว และว่าที่ร้อยตรีหญิงจันธิรา ด้วงจันทร์ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับราชการด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานได้ ณโดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา