วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลอำเภอพระแสง จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในอำเภอพระแสงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และนำไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์มากที่สุด ณ หอประชุมอิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน ขอกุศลผลบุญ จงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการ

ภาพกิจกรรม 2