วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนภศูล  ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวิตาแด่คุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ และกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “พระคุณครู” และกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม