วันที่ 3 มีนาคม 2567 โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม