วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอพระแสง เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนพระแสงวิทยา ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 21,24 กรกฎาคม 2566 และกรีฑา ในวันที่ 26,27 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทักษะด้านการกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียน ตลอดจนการสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ณ สนามกีฬาอำเภอพระแสง

ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2