การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการศึกษา ในรอบ 6 เดือน (1  พฤษภาคม 2566 –  30 เมษายน 2566)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง