นางมาระตี ถวาย
นายสมพงศ์ ถวาย
นายสิทธิโชติ คุณนาแก
นายสุวิชา วรรณคง
นายชโนดม นิ่มแสง