นายสมพงศ์ ถวาย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
นางมาระตี ถวาย
นายสิทธิโชติ คุณนาแก
นายสุวิชา วรรณคง
นายชโนดม นิ่มแสง