นางนัยนา สัตถาพร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศีกษาฯ
นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยรักษา
นางสาวพิชา ภักดีอักษร
นางสาวชนินาถ จันทร์ประสิทธิ์
นายจตุรงค์ ชนะกุล
นายรัฐพล ทองศรี
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นางสาวสุภารัตน์ หนูทองแก้ว
นาวสาวอัยฏ์ คงดี
นางสาวรติรส กลิ่นเพชร
นางสาวกวิสรา สังข์ชุม