นางนัยนา สัตถาพร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศีกษาฯ
นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
นางเสาวลักษณ์ รัสปะ
นางสาวพิชา ภักดีอักษร
นางสาวชนินาถ จันทร์ประสิทธิ์
นายจตุรงค์ ชนะกุล
นายรัฐพล ทองศรี
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นางสาวสุภารัตน์ หนูทองแก้ว
นาวสาววิภัสสร ชุ่มจิตร
นางสาวรติรส กลิ่นเพชร