กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์
นายชูชีพ แก้วสี
นางมาลี ยกเล็ก
นางสาวฉวีวรรณ เเซ่เฮง
นางสุภิญญา ลิ้มปรีชาชาติ
นางสาวพัชนันท์ ทองศรีพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์ธิรา ดวงจันทร์
นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง
นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
นางสาวทิพยา คงประพันธ์
นางสาวพนิดา สีเขียว
นางสาวจามรี ปานแดง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

 

นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
นางพรทิพย์ ขาวแดง
นางสาวเกษศิรินทร์ ขนิษฐา บุญสนอง
นางสาวมุกดา สุวรรณมณี
นางสาวอุไรวรรณ โสภา
นายอุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์