กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชูชีพ แก้วสี
นางมาลี ยกเล็ก
นางสาวฉวีวรรณ เเซ่เฮง
นางสุภิญญา ลิ้มปรีชาชาติ
นางสาวพัชนันท์ ทองศรีพันธ์
นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง
นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์
นางสาวทิพยา คงประพันธ์
นางสาวพนิดา สีเขียว
นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์
นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว
นางสาวจามรี ปานแดง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์ธิรา ดวงจันทร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

 

นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
นางพรทิพย์ ขาวแดง
นางสาวเกษศิรินทร์ ขนิษฐา บุญสนอง
นางสาวมุกดา สุวรรณมณี
นางสาวอุไรวรรณ โสภา
นายอุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์