นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางปราณี วิริยะจีระพิพัฒน์
นางธัญชิตา ปะหินา
นางสาวธิดา เฉลิมพล
นางสาวปานรพี นาคสั้ว
นางสาวพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์
นางสาวสุจารี ศรีกาญจน์
นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร์
นายเสกสรร ญาณรักษ์
นางสาวกานต์ชนก จิตรรำพัน
Mr.Roni Rocas Medina
นายสมรักษ์ เจริญรักษ์