นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางปราณี วิริยะจีระพิพัฒน์
นางธัญชิตา ปะหินา
นางสาวธิดา เฉลิมพล
นางสาวปานรพี นาคสั้ว
นางสาวปิยนุช ขวดทอง
นางสาวพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์
นางสาวสุจารี ศรีกาญจน์
นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร์
นายสมรักษ์ เจริญรักษ์