นางปราณี วิริยะจีระพิพัฒน์
นางธัญชิตา ปะหินา
นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์
นางสาวธิดา เฉลิมพล
นางสาวปานรพี นาคสั้ว
นางสาวปิยนุช ขวดทอง
นางสาวพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์
นางสาวสุจารี ศรีกาญจน์
นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร์
นายศรัณย์ มัคราช
นายสมรักษ์ เจริญรักษ์