นางจรรยาวดี คำตา
นางศศิธร รัตนพันธุ์
นางสาคร ไชยวงศ์
นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์
นางสาวณัญจนา ขาวบ้านนา
นางสาวณัฐธยาน์ สีนวลแก้ว
นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์
นางสาวมณฑา บุญคล่อง
นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว
นายวีระพงษ์ กันทัด