นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
หัวหน้างานแนะแนว
นายเอมย์ เครือหวัง
รองหัวหน้างานแนะแนว