รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕

พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

(3)256~1

พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗

พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.-สภาครู

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8