พระราชบัญญัติ

1.พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2)

2.พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) (3)

3.พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)

4.พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)

5.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

6.พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540

8.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

9.พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

10.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)

12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562

13.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

14.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545

15.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553

16.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

17.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545pdf

18.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

19.พระราชบัญญัติพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

 

พระราชกฤษฏีกา

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ.2561

 

กฎ ก.ค.ส. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

1  ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ.25502ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน

2  ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน

3  ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง พ.ศ.2549

4  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

5  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25615การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

6 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553

7 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550

8  ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555

9ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

 

คำสั่ง คสช.

 

1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 162560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 192560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา