วันที่ 3 เมษายน 2566 ด้วยโรงเรียนพระแสงวิทยา ได้กำหนดให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน รับเงินบำรุงการศึกษา และระดมทรัพยากรเงินกองทุนสาธารณกุศลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2566

ภาพกิจกรรม