วันที่ 18 มีนาคม 2566 ด้วยโรงเรียนพระแสงวิทยามีนโยบายและส่งเสริมให้เด็กทุคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545 เรื่องแนวนโยบายการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 มีนักเรียนมาสมัครเรียน 288 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนมาสมัครเรียน 288 คน ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา