วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติทั้ง 13 ท่าน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย คุณครูฑิตถิพัชร์ หล่อพัน์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ คุณครูนัยนา สุตถาพร คุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง คุณครูสุภารัตน์ หนูทองแก้ว คุณครูจตุรงค์ ชนะกูล คุณครูรัฐพล ทองศรี คุณครูอัจฉรา อดุลจิตร์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ” ประเภท ครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุณครูสมใจ ธรรมสุวรรณ์ คุณครูวีรพงษ์ กันฑัด คุณครูวันวิสาข์ ไทยเกิด คุณครูภัทรวดี สิงห์ทอง ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ ครูผู้ให้ในดวงใจของลูกศิษย์ ” ครั้งที่ 2 และนายณัฐวุฒิ เขตรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ( ยุว อสม. ) โดยกระทรวงสาธารณสุข ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา