วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิภาวดีรังสิตรำลึกและกิจกรรม OPEN HOUSE P.S.V. เปิดรั้วเทาแดง ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการรำลึกต่อพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต อันทรงคุณค่าต่อชาวไทยทั้งปวง โดยเฉพาะชาวอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครูโรงเรียนพระแสงวิทยาได้แสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม 1 

ภาพกิจกรรม 2