วันที่ 6-8 กุมภาพัธ์ 2566 โรงเรียนพระแสงวิทยา มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน แหลมหางนาค ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม