วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านทักษะชีวิตและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา