วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดกิจกรรม MST Merry Christmas 2022 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ นายนภศูล  ตุลยกุล เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ และนางเบญญาภา  ชัยยะ และนางสาวจารุณี  บัวแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยการแสดงจากนักเรียน ณ อาคารโดมลูกท่านหญิง และหอประชุมตาปี อิปัน 1

ภาพกิจกรรม