วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 บริษัท นิวเวฟ เฮลท์ โมเดิล จำกัด มีนโยบายสนับสนุนโครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้โรงเรียน เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามผลสุขภาพของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา