วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 พระครูปลัดธรรมรัตน์ อนิวตฺโต เป็นประธานในการสอบธรรมศึกษา เนื่องด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมีกำหนดการให้มีการสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นสนามสอบวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษดิ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม