วันที่ 21 กันยายน 2565 นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นายธรรมดล หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม และนางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. สฎชพ มาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนภศูล ตุลยกุล ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา