วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 208 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม