Q1 : เริ่มรับสมัครนักเรียนทั่วไปปีการศึกษาใหม่วันไหน ?
A : 9-13 มีนาคม

Q2 : โรงเรียนเปิดเรียนวันไหน?
A : เปิด 17 พฤษภาคม

Q3: ค่าเทอมสามารถผ่อนจ่ายได้หรือไม่ ?
A: สามารถผ่อนจ่ายได้

Q4 : สมัครเรียนใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
A : – สำเนาใบเกิดนักเรียน 1 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา/ผู้ปกครอง 1 ฉบับ, รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 ใบ, ใบรับรอง/ใบส่งตัวและสมุดพกจากสถานศึกษาเดิม, เอกสารสะสมผลงาน (ถ้ามี)

Q5 : ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
A : ตามที่แจ้งในประกาศเก็บค่าบำรุงการศึกษา

Q6 : นักเรียนอยู่นอกพื้นที่/ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดสมัครได้หรือไม่ ?
A : ได้ ไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านในทันที

Q7 : ในวันสมัครจะต้องนำนักเรียนมาด้วยหรือไม่ ?
A : ในวันที่มาสมัครจะต้องนำนักเรียนมาด้วย พร้อมแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

Q8 : ถ้าหยุดเรียนไปแล้ว 1 ปี/ อายุเกิน สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ ?
A : สามารถกลับมาเรียนได้

Q9 : ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นต้องทำอย่างไร ?
A : จะต้องนำนักเรียนมาสมัครเพื่อทดสอบและพูดคุยพฤติกรรมเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงไปทำเรื่องขอย้ายจากสถานศึกษาเดิม พร้อมขอเอกสารใบส่งตัว, ใบเกรดเป็นต้น

Q10 : นักเรียนผู้หญิงไว้ผมยาวได้หรือไม่ ?
A : นักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้แต่ต้องผูกรวบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบทรงของโรงเรียน

 

 

 

สามารถสอบถามออนไลน์ได้ ทางช่องทาง