ประกาศโรงเรียนพระแสงวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน

รายงานการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕