วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระแสงวิทยาต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อประชุมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา On-Lime ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETINH On-site ณ ห้องประชุมปาริชาติ