วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอพระแสง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนพระแสงวิทยา ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาในวันที่ 4 -12 กรกฎาคม 2565 และกรีฑา วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทักษะด้านกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และทักษะการทำงานร่วมกันให้แก่นักเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<