วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) นำโดย ดร.ณัฐา เพชรธนู ผอ.ศูนย์ PISA สพฐ. และคณะ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินนงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนพระแสงวิทยา