วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่นเครือข่ายภาคประชาชน จัดอบรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดงให้กับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกัน การเฝ้าระวังและการรณรงค์การทุจริตในทุกรูปแบบ ณ หอประชุมตาปี-อิปัน โรงเรียนพระแสงวิทยา