วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงเรียนพระแสงวิทยา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม