วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนออนไลน์ “ ทิปะราชพฤก” ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้แสดงถึงความกระตือรือร้นในการส่งเสริมนักเรียนที่สนใจภาษาจีน ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา