วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณของครูและเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามต่อไป ด้วยความรักความปรารถนาดี ให้คุณครูยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม