เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Info Graphic แบบเคลื่อนไหว
ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท จากกระทรวงยุติธรรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/41438