วันที่ 26-27 มกราคม 2564 นายนภศูล ตุลยกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง ตามนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อยกระดับเป็น อสม. หมอประจำบ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 หมู่บ้านละ 1 คน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 74 คน ณ หอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม