คู่มือปฎิบัติงานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสถิติการให้บริกากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มงบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2562-2565)
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณราย 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-2563

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2563

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2562

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561

 

 

รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

 

คู่มือระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

คู่มือระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

คู่มือระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

 

 

ครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

ครุภัณฑ์ ประจำปี 2562

ครุภัณฑ์ ประจำปี 2561

 

 

จำนวนทุนการศึกษา ปี 2563

จำนวนทุนการศึกษา ปี 2562

จำนวนทุนการศึกษา ปี 2561